Regulamin Klubu Muzycznego Ucho

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Imprezie organizowanej na terenie Klubu Muzycznego Ucho (zwanego dalej Obiektem).
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony przez Organizatora – Klub Muzyczny Ucho z siedzibą przy ul. Św. Piotra 2, 81-347 Gdynia.
 3. Definicje określające zwroty użyte w regulaminie:
  1. Bilet – uprawnienie do wstępu na wydarzenie organizowane na terenie Obiektu
  2. Obiekt – obszar, na którym odbywa się wydarzenie, wyznaczone przez bramę wejściową oraz budynek klubu (Klub Muzyczny Ucho, św. Piotra 2 Gdynia)
  3. Organizator – podmiot organizujący dany koncert lub imprezę oraz osoby wyznaczone przez właściciela Obiektu
  4. Regulamin – zawiera zasady przebywania na terenie Obiektu, mające na celu bezpieczne przeprowadzenie wydarzenia
  5. Obsługa – są to osoby pracujące w klubie (pracownicy techniczni, barmani, ochrona)

Zakup biletów

 1. Przedsprzedaż Biletów prowadzona jest za pomocą internetowych kanałów sprzedaży lub punktów stacjonarnych wyszczególnionych w opisie wydarzenia na stronie internetowej.
 2. Nie prowadzimy sprzedaży Biletów w Obiekcie, za wyjątkiem sprzedaży w dniu wydarzenia, tzw. „zakup na bramce”.
 3. Zakup na bramce możliwy jest tylko gotówką.
 4. Nie prowadzimy rezerwacji stolików oraz miejsc siedzących.
 5. W celu przyznania akredytacji medialnej wymagany jest kontakt z Organizatorem z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 6. W celu zwrotu Biletu należy kontaktować się z operatorem systemu sprzedaży (jeżeli bilet został zakupiony w systemie Interticket, należy zapoznać się z procedurą zwrotu opisaną w punkcie 7 regulaminu na stronie Interticket.pl)
 7. Bilety zakupione w Internecie jest biletem imiennym i nie podlega dalszej sprzedaży, organizator ma prawo odmówić wstępu w przypadku, jeśli nazwisko znajdujące się na bilecie nie zgadza się z dowodem tożsamości.
 8. W przypadku zakupu kilku biletów przez jedną osobę, przy wstępie musi być obecna osoba, której dane znajdują się na bilecie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu należności za Bilet.

Wstęp do klubu

 1. Wstęp do klubu mają osoby, które ukończyły 18 lat, posiadające ważny dokument tożsamości i ważny Bilet.
 2. Osoby, które w dniu koncertu mają ukończone 16 lat mogą wejść na teren klubu za okazaniem pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna pod opieką osoby dorosłej wskazanej na w/w zgodzie. Wzór zgody do pobrania: Zgoda opiekunów prawnych – formularz.
 3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wejść tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Punkt 2 i 3 nie dotyczy imprez przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich (imprezy taneczne oraz z dopiskiem 18+).
 5. Obsługa może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom:
  1. Nie posiadającym Biletu lub dokumentu tożsamości
  2. Znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. Posiadającym ubiór utrudniający rozpoznanie
  4. Agresywnym, zakłócającym porządek lub w inny sposób zagrażającym bezpieczeństwu wydarzenia
  5. Wpisanym do rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
  6. U których stwierdzono posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających, alkoholu niezakupionego na terenie klubu, szklanych przedmiotów lub jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie
  7. Nie przestrzegającym Regulaminu

Szatnia

 1. Szatnia znajdująca się na terenie obiektu jest nieobowiązkowa.
 2. Szatnia jest dodatkowo płatna, zgodnie z cennikiem dostępnym w szatni.
 3. W przypadku zgubienia breloka z numerem wieszaka uczestnik ponosi opłatę dodatkową zgodną z cennikiem dostępnym w szatni.
 4. W szatni można płacić tylko gotówką.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni ani na terenie Obiektu.
 6. W przypadku znalezienia zagubionych przedmiotów, odbiór możliwy będzie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty zgubienia po uprzednim kontakcie z biurem Obiektu.

Zasady organizacyjne

 1. Sugerujemy wcześniejsze przybycie na wydarzenie w celu uniknięcia kolejek oraz zajęcia dogodnego miejsca przy scenie.
 2. Na terenie Obiektu zabrania się:
  1. Wchodzenia w strefy nieprzeznaczone dla uczestników wydarzenia, w szczególności sceny, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego, garderoby i zaplecza gastronomicznego.
  2. Rozniecania ognia
  3. Prowadzenia działalności zarobkowej i reklamowej bez zgody Organizatora
  4. Wprowadzania zwierząt
  5. Siadania i przechodzenia przez balustradę
  6. Wspinania się na elementy konstrukcyjne i architektoniczne budynku
  7. Palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych wewnątrz budynku
  8. Niszczenia mienia Obiektu
  9. Używania propagandy politycznej, haseł, emblematów lub gestów o treściach rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminacyjnych, wrogich konstytucji demokratycznej czy demonstrowania radykalnych poglądów.
 3. Uczestnicy koncertów i wydarzeń muzycznych odbywających się w Klubie Muzycznym Ucho wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na całym naszym terenie. Osobom wrażliwym zalecamy stosowanie dodatkowej ochrony słuchu takiej jak stopery czy słuchawki.
 4. Podczas koncertów, zwłaszcza koncertów rockowych, punkowych lub metalowych mogą wystąpić zachowania jak grupowe tańce odpowiednie dla tych subkultur muzycznych, jeżeli nie masz zamiaru uczestniczyć w tego typu sytuacjach, prosimy abyś zachował/a bezpieczną odległość i uszanował/a sposób w jaki te subkultury bawią się podczas koncertu. Uczestnicy wydarzenia biorą udział w w/w zachowaniach na własną odpowiedzialność.
 5. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu co oznacza, że Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia osób, które opuściły teren Obiektu.
 6. Osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Obsługi.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyprowadzenia z terenu Obiektu osób nieprzestrzegających Regulaminu.
 8. Na terenie klubu zainstalowany jest monitoring, osoby przebywające na jego terenie wyrażają zgodę na rejestrowanie oraz utrwalenie swojego wizerunku ze względów bezpieczeństwa.
 9. Niektóre wydarzenia są fotografowane, osoby uczestniczące w wydarzeniu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. W barze znajdującym się na parterze budynku istnieje możliwość płacenia kartą.

 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

1. Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią SARS-CoV-2 wszystkie koncerty organizowane w Klubie Ucho będą odbywały się przy zachowaniu określonego reżimu sanitarnego. Postanowienia wynikają z „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Podczas koncertu w sali koncertowej może przebywać maksymalnie 50% publiczności. Pule biletów na poszczególne wydarzenia zostały ograniczone zgodnie z przepisami.
3. W sali koncertowej należy nosić maseczkę lub inną osłonę nosa i ust.
4. W kolejce do baru, szatni czy toalety obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. Prosimy o przestrzeganie 1,5-metrowej odległości od innych uczestników wydarzenia.
5. Prosimy o ograniczanie kontaktu – zakup biletu i wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia drogą elektroniczną, zaś podczas udziału w wydarzeniu o unikanie dotykania ogólnodostępnych powierzchni.
6. Prosimy o dezynfekowanie rąk w miejscach w tym celu wyznaczonych.
7. Jeśli źle się czujesz lub któryś z Twoich domowników jest chory, w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych – pozostań w domu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Obiektu znajduje się na stronie internetowej Klubu oraz przy wejściu na teren Obiektu.
 2. Organizator może w dowolnym momencie zmienić treść regulaminu bez konieczności informowania o powodach zmiany.
 3. Wejście do Obiektu oznacza akceptację Regulaminu.
 4. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.